ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

આજની વ્યક્તિવિશેષ


વડોદરાના તરવરતા યુવાન, શ્રી.  નિર્મલ પાઠકે એક સરસ કામ કર્યું છે.

Nirmal_Pathakપોતાના બ્લોગ પર અનેક જાણીતી વ્યક્તિઓની જન્મ તારીખો કાયમી રીતે મળતી રહે એમ રજુ કરી છે; અને જેમ જેમ માહિતી મળે; તેમ તેમ તે ઉમેરતા રહે છે.

આ ચિત્ર પર ' ક્લિક ' કરી, ત્યાં પહોંચી જાઓ.

આ ચિત્ર પર ‘ ક્લિક ‘ કરી, ત્યાં પહોંચી જાઓ.

Advertisements

2 responses to “આજની વ્યક્તિવિશેષ

  1. Pingback: આવકાર | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

  2. ashish મે 22, 2014 at 4:27 pm

    bhai bhai tane a kshetra ma joi khub J anand thayo…..ASHISH DAVE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: