ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

વૈશ્વિક પ્રતિભાઓ


આ બ્લોગ ગુજરાત સાથે સંબંધિત પ્રતિભાઓ પૂરતો જ સીમિત છે. પણ એવી વેબ સાઈટ જોવા મળી , જેમાં લગભગ આ બ્લોગ જેવા જ ફોર્મેટમાં ( કદાચ એનાથી વધારે સારા ફોર્મેટમાં) આખી દુનિયાની અનેક પ્રતિભાઓના પરિચય માણવા મળે છે.

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો.

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો.

અત્યંત માન ઉપજાવે તેવી પ્રતિભા સ્વ. અબ્દુલ કલામ આ રહ્યા….

સાભાર – શ્રી, મહેન્દ્ર ઠાકર ( મૂંબાઈ) 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: