ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

શબ્દો


આજે શબ્દો વિશે થોડીક પેટછૂટી વાત –

શબ્દોના સ્વામીઓના સ્વાગત માટે મૂળભૂત રીતે બનાવેલ આ બ્લોગ પર.

પણ… અહીં અંગ્રેજી શબ્દો વિશે વાત કરવાની છે! 

       નીચે અંગ્રેજી ભાષામાં સૌથી વધારે વપરાતા ૧૦૦૦ શબ્દોનું લિસ્ટ છે.

.…..બહુ જ જહેમતથી બનાવેલું લિસ્ટ

……વપરાશની અગ્રતા પ્રમાણે તૈયાર કરેલું લિસ્ટ

આવું કશું સંશોધન આપણી ભાષાઓમાં થયું હશે ખરું?

Words 1-25

the
of
and
a
to
in
is
you
that
it
he
was
for
on
are
as
with
his
they
I
at
be
this
have
from

Words 26-50

or
one
had
by
word
but
not
what
all
were
we
when
your
can
said
there
use
an
each
which
she
do
how
their
if

Words 51-75

will
up
other
about
out
many
then
them
these
so
some
her
would
make
like
him
into
time
has
look
two
more
write
go
see

Words 75-100

number
no
way
could
people
my
than
first
water
been
call
who
oil
its
now
find
long
down
day
did
get
come
made
may
part

SECOND HUNDRED Words 101-125

over
new
sound
take
only
little
work
know
place
year
live
me
back
give
most
very
after
thing
our
just
name
good
sentence
man
think

Words 126-150

say
great
where
help
through
much
before
line
right
too
mean
old
any
same
tell
boy
follow
came
want
show
also
around
form
three
small

Words 151-175

set
put
end
does
another
well
large
must
big
even
such
because
turn
here
why
ask
went
men
read
need
land
different
home
us
move

Words 176-200

try
kind
hand
picture
again
change
off
play
spell
air
away
animal
house
point
page
letter
mother
answer
found
study
still
learn
should
America
world

THIRD HUNDRED Words 201-225

high
every
near
add
food
between
own
below
country
plant
last
school
father
keep
tree
never
start
city
earth
eye
light
thought
head
under
story

Words 226-250

saw
left
don’t
few
while
along
might
close
something
seem
next
hard
open
example
begin
life
always
those
both
paper
together
got
group
often
run

Words 251-275

important
until
children
side
feet
car
mile
night
walk
white
sea
began
grow
took
river
four
carry
state
once
book
hear
stop
without
second
later
Words 276-300

miss
idea
enough
eat
face
watch
far
Indian
really
almost
let
above
girl
sometimes
mountain
cut
young
talk
soon
list
song
being
leave
family
it’s

FOURTH HUNDRED Words 301-325

body
music
color
stand
sun
question
fish
area
mark
dog
horse
birds
problem
complete
room
knew
since
ever
piece
told
usually
didn’t
friends
easy
heard

Words 326-350

order
red
door
sure
become
top
ship
across
today
during
short
better
best
however
low
hours
black
products
happened
whole
measure
remember
early
waves
reached

Words 351-375

listen
wind
rock
space
covered
fast
several
hold
himself
toward
five
step
morning
passed
vowel
true
hundred
against
pattern
numeral
table
north
slowly
money
map

Words 376-400

farm
pulled
draw
voice
seen
cold
cried
plan
notice
south
sing
war
ground
fall
king
town
I’ll
unit
figure
certain
field
travel
wood
fire
upon

FIFTH HUNDRED Words 401-425

done
English
road
halt
ten
fly
gave
box
finally
wait
correct
oh
quickly
person
became
shown
minutes
strong
verb
stars
front
feel
fact
inches
street

Words 426-450

decided
contain
course
surface
produce
building
ocean
class
note
nothing
rest
carefully
scientists
inside
wheels
stay
green
known
island
week
less
machine
base
ago
stood

Words 451-475

plane
system
behind
ran
round
boat
game
force
brought
understand
warm
common
bring
explain
dry
though
language
shape
deep
thousands
yes
clear
equation
yet
government

Words 476-500

filled
heat
full
hot
check
object
am
rule
among
noun
power
cannot
able
six
size
dark
ball
material
special
heavy
fine
pair
circle
include
built

SIXTH HUNDRED Words 501-525

can’t
matter
square
syllables
perhaps
bill
felt
suddenly
test
direction
center
farmers
ready
anything
divided
general
energy
subject
Europe
moon
region
return
believe
dance
members

Words 526-550

picked
simple
cells
paint
mind
love
cause
rain
exercise
eggs
train
blue
wish
drop
developed
window
difference
distance
heart
sit
sum
summer
wall
forest
probably

Words 551-575

legs
sat
main
winter
wide
written
length
reason
kept
interest
arms
brother
race
present
beautiful
store
job
edge
past
sign
record
finished
discovered
wild
happy

Words 576-600

beside
gone
sky
glass
million
west
lay
weather
root
instruments
meet
third
months
paragraph
raised
represent
soft
whether
clothes
flowers
shall
teacher
held
describe
drive

SEVENTH HUNDRED Words 601-625

cross
speak
solve
appear
metal
son
either
ice
sleep
village
factors
result
jumped
snow
ride
care
floor
hill
pushed
baby
buy
century
outside
everything
tall

Words 626-650

already
instead
phrase
soil
bed
copy
free
hope
spring
case
laughed
nation
quite
type
themselves
temperature
bright
lead
everyone
method
section
lake
consonant
within
dictionary

Words 651-675

hair
age
amount
scale
pounds
although
per
broken
moment
tiny
possible
gold
milk
quiet
natural
lot
stone
act
build
middle
speed
count
cat
someone
sail

Words 676-700

rolled
bear
wonder
smiled
angle
fraction
Africa
killed
melody
bottom
trip
hole
poor
let’s
fight
surprise
French
died
beat
exactly
remain
dress
iron
couldn’t
fingers

EIGHTH HUNDRED Words 701-725

row
least
catch
climbed
wrote
shouted
continued
itself
else
plains
gas
England
burning
design
joined
foot
law
ears
grass
you’re
grew
skin
valley
cents
key

Words 726-750

president
brown
trouble
cool
cloud
lost
sent
symbols
wear
bad
save
experi
ment
engine
alone
drawing
east
pay
single
touch
infor
mation
express
mouth
yard
equal
decimal

Words 751-775

yourself
control
practice
report
straight
rise
statement
stick
party
seeds
suppose
woman
coast
bank
period
wire
choose
clean
visit
bit
whose
received
garden
please
strange

Words 776-800

caught
fell
team
God
captain
direct
ring
serve
child
desert
increase
history
cost
maybe
business
separate
break
uncle
hunting
flow
lady
students
human
art
feeling

NINTH HUNDRED Words 801-825

supply
corner
electric
insects
crops
tone
hit
sand
doctor
provide
thus
won’t
cook
bones
tail
board
modern
compound
mine
wasn’t
fit
addition
belong
safe
soldiers

Words 826-850

guess
silent
trade
rather
compare
crowd
poem
enjoy
elements
indicate
except
expect
flat
seven
interesting
sense
string
blow
famous
value
wings
movement
pole
exciting
branches

Words 851-875

thick
blood
lie
spot
bell
fun
loud
consider
suggested
thin
position
entered
fruit
tied
rich
dollars
send
sight
chief
Japanese
stream
planets
rhythm
eight
science

Words 876-900

major
observe
tube
necessary
weight
meat
lifted
process
army
hat
property
particular
swim
terms
current
park
sell
shoulder
industry
wash
block
spread
cattle
wife
sharp

TENTH HUNDRED Words 901-925

company
radio
we’ll
action
capital
factories
settled
yellow
isn’t
southern
truck
fair
printed
wouldn’t
ahead
chance
born
level
triangle
molecules
France
repeated
column
western
church

Words 926-950

sister
oxygen
plural
various
agreed
opposite
wrong
chart
prepared
pretty
solution
fresh
shop
suffix
especially
shoes
actually
nose
afraid
dead
sugar
adjective
fig
office
huge

Words 951-975

gun
similar
death
score
forward
stretched
experience
rose
allow
fear
workers
Washington
Greek
women
bought
led
march
northern
create
British
difficult
match
win
doesn’t
steel

Words 976-1000

total
deal
determine
evening
nor
rope
cotton
apple
details
entire
corn
substances
smell
tools
conditions
cows
track
arrived
located
sir
seat
division
effect
underline
view

2 responses to “શબ્દો

  1. કાર્તિક જાન્યુઆરી 18, 2016 પર 3:16 એ એમ (am)

    ગુજરાતી માટે આવું સંશોધન કરી શકાય તેમ છે. દા.ત. વિકિપીડિયામાં વપરાયેલા શબ્દોની યાદી કે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી મળતાં પરિણામો વગેરે સરખાવીને બનાવી શકાય છે. પ્રશ્ન એ છે – આવું કરે કોણ? 🙂

  2. કાર્તિક જાન્યુઆરી 18, 2016 પર 11:08 એ એમ (am)

    અને આ હા, આ યાદી ક્યાંથી મળી એની લિંક (ઉર્ફે કડી) આપવા વિનંતી છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: