ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

ગુજરાત – સામાન્ય જ્ઞાન

gq3

      આજથી આ નવું પાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતને લગતી સામાન્ય જ્ઞાનની માહિતી અહીં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.

સાભારશ્રી. મહેન્દ્ર ઠાકર, મુંબાઈ

 

ઉપર દર્શાવેલી પુસ્તિકાઓ અહીંથી ડાઉન લોડ કરી શકશો. 

 

%d bloggers like this: